Sayfa başı
Sayfa başı

KURUMSALLAŞMA PROJELERİMİZ
Sayfa başı
 
© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Hızlı karar verebilme ve büyüme istekleri aile şirketlerinin fark yaratan özellikleridir. Çünkü aile fertlerinin geçmiş deneyimlerini paylaşmaları, değer yargıları, karşılıklı güven ve etkin iletişim, karar almada ve uygulamada hız kazandırıyor. Ancak kuşaklar değiştikçe ve aileler genişledikçe iş ve aile rollerinin birbirine karışması, işin aile ilişkilerinin zedelemesi, paylaşım ve görev dağılımlarının karışması aile şirketlerinin geleceğini tehdit ediyor.
Bu nedenle günümüzde aile şirketlerinin en önemli sorunu "var olmayı" devam ettirebilmektir. Aile şirketlerinin kuşaktan kuşağa başarılı olarak geçişini sağlayabilmek değişim yaşamadan mümkün değildir.

Bu kapsamda projelerimizin adımları;
 1. Ortaklık Yapısının ve Etkinliklerinin Belirlenmesi
 2. Kurumsallaşma
 • Aile İlişkilerinin ve Beklentilerinin Belirginleştirilmesi
 • Aile Anayasasının Hazırlanması
 • Aile Konseyi/Meclisinin Oluşturulması
 • Yönetim Mekanizmalarında Görev ve Rollerin Tespiti
 • Yönetim Kurulunun Etkinliğinin Arttırılması
 • Veraset Planına Yönelik Hisse Yapıları ve Görev Değişim Planları Yapılması
 1. Liderlik Gelişim ve Yenileme Süreçleri
Türkiye'de faaliyet gösteren kurumların yaklaşık olarak % 90'ı aile şirketleridir.  EGE Danışmanlık 'ın bu alanda yaptığı çalışmalar kurumların sağlıklı büyümesi ve kalıcılığına önemli katkıda bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetişim /Yönetim Kurulları Yapılanması
Kurumsal yönetişim kavramı; küçük ve büyük hissedarlar, Yönetim Kurulu, üst yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin prensiplerini, yetki ve sorumlulukların dağılımını ve organizasyonunu belirleyen kurumsal yapıların etkinliğini, güvenilirliğini ve şeffaflığını kapsar. Kurumsal yönetişim kavramı tüm taraflara güven verir.
Kurumsal yapıların en önemli boyutu Yönetim Kurullarıdır. Her kurum için en yetkili karar organı olan Yönetim Kurullarının kimlerden oluştuğu, Yönetim Kurullarında hangi konulara odaklanıldığı, kurulların nasıl çalıştığı ve kendilerini sürekli olarak geliştirmek üzere neler yaptıkları gibi konular karar kalitesini ve yönetim kalitesini etkileyen unsurlardır. Yönetim Kurulları şirketi yönetmek yerine yönetecekleri belirler, yönetimin önündeki engelleri kaldırır ve uygun bulmadığı kararları veto eder, gerektiğinde de yönetimi değiştirir. Kurumların başarılı şekilde yönetilebilmeleri, yönetim kurullarının yönlendirme ve denetleme görevini iyi yapabilmelerine doğrudan ilgilidir.

Yönetim Kurulu Yapılanması Çalışmaları
Yönetim Kurulu, kuruma iş geliştirme konularında yol göstererek, başarı için gerekli yönlendirme ve denetimi gerçekleştirmelidir. Bu rolü yerine getirirken Yönetim Kurullarının üstlendikleri sorumluluklar;
 • Şirket stratejilerini belirlemek
 • Hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli kaynakları sağlamak
 • CEO/Genel Müdür ve ekibi seçmek, destek vermek
 • Ortaklara ve yatırımcılara güven vermek
 • Denetim ve risk yönetimi sistemleri kurmaktır.
Yönetim Kurullarının hem yapısal, hem de rollerinin geliştirilmesi için yapılandırma çalışmalarında ;
 • Yönetim Kurullarının yetki ve sorumluluklarının tanımlanması. 
 • Yönetim Kurulunun Dağılımı (Bağımsız Üyeler, vb.)
 • Yönetim Kurulu Komiteleri (Bu komitelerin oluşumu ve çalışma prensipleri, vb.)
 • Yönetim Kurulu İşleyiş Süreçleri: Üye Seçimleri, Gündem Oluşturma, Gelişim, Performans Değerlendirme,
 • Yönetim Kurullarında Önemsenen Davranış Biçimleri
 • Yönetim Kurulu seçim esasları.
 • Yönetim Kurulu Bilgilendirme Altyapısı
 • Yönetim Kurulu Temel Görevleri (Stratejik Yönlendirme Fonksiyonu, Denetim Fonksiyonu)
Hissedar-Yönetim Kurulu-Üst Yönetim arasında ilişkilerin ilkelerini, yetki ve sorumluluk alanlarının dağılımını ve organizasyonunu belirleyen kurumsal yapıların kalitesi, güvenilirliği ve şeffaflığı gelişmenin önkoşulu konumuna gelmektedir.

Bu yapılandırma çalışmaları şirketlerin ve kurumsal yapıların;
 • Gelişmiş hesap verme sorumluluğuna ulaşmaları,
 • Denetim mekanizmalarının bağımsızlığının sağlanması,
 • Tüm hissedarlarla adil ve şeffaf ilişkilerin geliştirilmesi, 
 • Toplumsal sorumluluklara karşı duyarlılığın artırılması,
 • Hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi konularına özel önem verilmesini sağlar.

Birden fazla şirketin veya iş bölümünün yönetildiği kurumlarda şirketler ile merkez arasındaki ilişkileri, yetki ve sorumlulukları belirlemek tüm yapının etkin olarak yönetilmesinde önemli bir yer tutmaktadır.
EGE Danışmanlık, şirketlerin veya iş bölümlerinin,
 • İş boyutunda yapılarını, yatırım özelliklerini, rekabet ortamının istikrarını ve geleceğini,
 • Kurum içi kaynaklar boyutunda finansal gerekleri, insan kaynağı yetkinliklerini dikkate alarak yönetim yapısının oluşmasını sağlar.
PROJE AMACI / EGE Danışmanlık Kurumsallaşma Bakış Açısı
Kurumsal Yönetim Anlayışı

"Başarı insan kaynağını yönemekten geçer"
İnsan kaynağını iyi yönetmek, faaliyetleri de iyi yönetmektir. İnsan kaynakları yönetiminde başarılı olmak için öncelikle strateji ve gelecek iş planları ile uyumlu bir organizasyon yapısı kurulmalıdır.  İyi yönetimin için şartlar değiştikçe, yeni şartlara uyumlu yapılanmaların da oluşması gerekmektedir. Kurum ve kuruluşlar ancak onu oluşturan insanların özellikleri kadar çalışırlar.

Çalışanların performanslarının yönetimi ve geliştirilmesi insan kaynakları sistemlerinin ana amacıdır. İnsan kaynakları sistemleri birbirinden bağımsız düşünülemek, aralarında uyum olmalıdır. Bu uyumun sağlanmasında ise yetkinlikler önemli yer alır. Bu nedenle performans değerlendirme, performansı geliştirecek teşvik ve motivasyon sistemlerinin kurulması, eğitim ve kariyer planlamaları insan kaynakları sistemlerinin öenmli öğeleridir.  EGE Danışmanlık , kurumsallaşma çalışmaları kapsamında sunduğu Kurumsal Yönetişim Hizmetleri ile de insan kaynağının etkin yönetilmesi için gerekli olan yönetim ilkelerinin oluşturulmasını ve kişisel bilgi ile deneyimlerin kurumsallaşmasını sağlamaktadır. 

Kurumsallaşma Projelerimiz :